Enter your keyword

Podmienky & Podmienky

Tieto zmluvné podmienky vysvetľujú pravidlá a predpisy pre používanie internetovej stránky Jure Uršič s.p., ktorá sa nachádza na adrese https://moare.art.

Prístupom na túto webovú stránku predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní Moare. Art Ak nesúhlasíte, aby ste prijali všetky podmienky uvedené na tejto stránke.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto podmienky, prehlásenie o ochrane osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky dohody: “klient”, “vy” a “váš” sa vzťahuje na vás, osoba prihlásiť sa na tejto webovej stránke a v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti. “Spoločnosť”, “my”, “my”, “náš” a “nás”, sa odvoláva na našu spoločnosť. “Strana”, “strany”, alebo “nás”, sa odvoláva na klienta aj seba. Všetky pojmy sa týkajú ponuky, prijatia a zvážania platby potrebnej na vykonanie procesu našej pomoci klientovi najvhodnejším spôsobom pre výslovný účel splnenia potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb spoločnosti, v súlade s platnými holandskými zákonmi a podľa neho. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, kapitalizácii a/alebo on/ona alebo v nich, sa považuje za zameniteľné, a preto sa odvoláva na rovnaké.

Cookies

Používame cookies. Prístupom k Moare. Art ste súhlasili s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Jure Uršič s.p..

Väčšina interaktívnych webových stránok používa cookies, aby sme mohli získať informácie o používateľovi pre každú návštevu. Súbory cookie používajú naše webové stránky na umožnenie funkčnosti určitých oblastí, aby bolo jednoduchšie pre ľudí navštevujúcich našu webovú stránku. Niektorí z našich affiliate/reklamných partnerov môžu tiež používať cookies.

Licencie

Ak nie je uvedené inak, Jure Uršič s.p. a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva pre všetok materiál na Moare. Art. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Môžete pristupovať k tomuto z Moare. umenie pre vaše osobné použitie podlieha obmedzeniam stanoveným v týchto zmluvných podmienkach.

Nesmiete:

 • Publikovať materiál z Moare. Art
 • Predať, prenajať alebo sub-licenčný materiál z Moare. Art
 • Reprodukovať, duplikovať alebo kopírovať materiál z Moare. Art
 • Redistribuovať obsah z Moare. Art

Táto dohoda sa začína dňom tejto dohody.

Časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom možnosť zverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Jure Uršič s.p. nefiltruje, upravovať, publikovať ani revidovať komentáre pred ich prítomnosťou na webových stránkach. Pripomienky neodrážajú názory a stanoviská Jure Uršič s.p., jej agentov a/alebo pridružených spoločností. Pripomienky odrážajú názory a stanoviská osoby, ktorá po ich názory a stanoviská. V rozsahu povolenom platnými zákonmi, Jure Uršič s.p. nenesie zodpovednosť za pripomienky ani za akúkoľvek zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo utrpené v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo vysielania a/alebo vzhľad pripomienok na tejto webovej stránke.

Jure Uršič s.p. si vyhradzuje právo sledovať všetky pripomienky a odstrániť všetky pripomienky, ktoré možno považovať za nevhodné, urážlivé alebo spôsobuje porušenie týchto podmienok.

Zaručujete a vyhlasujete, že:

 • Máte právo zverejniť komentáre na našej webovej stránke a mať všetky potrebné licencie a súhlas, aby tak urobili;
 • Pripomienky nenapádajú žiadne práva duševného vlastníctva, vrátane bez obmedzenia autorských práv, patentov alebo ochranných známok akejkoľvek tretej strany;
 • Pripomienky neobsahujú žiadne ohováračské, hanlivé, urážlivé, neslušné alebo inak nezákonné materiály, ktoré sú inváziou do súkromia
 • Pripomienky nebudú použité na získavanie alebo propagáciu podnikateľských alebo vlastných alebo súčasných obchodných činností alebo nezákonnej činnosti.

Týmto udeľujete Jure Uršič s.p. nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a autorizáciu ostatných, aby používali, reprodukujú a upravujú akékoľvek vaše komentáre v akejkoľvek forme, formátoch alebo médiách.

Hyperlinking na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na naše webové stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

 • Vládnych agentúr;
 • Vyhľadávače;
 • Spravodajských organizácií;
 • Online Directory distribútori môžu odkazovať na naše webové stránky rovnakým spôsobom, ako sa hypertextový odkaz na webové stránky iných kótovaných podnikov; A
 • Systém široké akreditované podniky s výnimkou žiadajú non-ziskové organizácie, charity nákupných centier, a charitatívnej fundraising skupiny, ktoré nemusia hypertextový odkaz na naše webové stránky.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné webové stránky informácie tak dlho, ako odkaz: a) nie je žiadnym spôsobom klamlivé; b) nepravdivo neznamená sponzorstvo, potvrdenie alebo schválenie odkazovacej strany a jej výrobkov a/alebo služieb; A c) zapadá do kontextu stránky odkazovej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

 • všeobecne známych zdrojov spotrebiteľov a/alebo podnikateľských informácií;
 • dot.com komunitných lokalít;
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
 • Online Directory distribútorov;
 • internetové portály;
 • účtovné, právne a konzultačné spoločnosti; A
 • vzdelávacích inštitúcií a obchodných združení.

Budeme schvaľovať odkaz žiadosti z týchto organizácií, ak sa rozhodneme, že: (a) odkaz by nás nevyzeral nevýhodne pre seba alebo na naše akreditované podniky; (b) organizácia nemá s nami žiadne negatívne záznamy; c prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje neprítomnosť Jure Uršič s.p.; A d odkaz je v kontexte všeobecných informácií o prostriedkoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku tak dlho, ako odkaz: a) nie je žiadnym spôsobom klamlivé; b) nepravdivo neznamená sponzorstvo, potvrdenie alebo schválenie odkazovacej strany a jej výrobkov alebo služieb; A c) zapadá do kontextu stránky odkazovej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na naše webové stránky, musíte nás informovať zaslaním e-mailu na Jure Uršič s.p.. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné informácie, ako aj adresu URL vášho webu, zoznam všetkých adries URL, z ktorých máte v úmysle prepojiť na našu webovú stránku, a zoznam adries URL na našich stránkach, na ktoré by ste chceli prepojiť. Počkajte 2-3 týždne na odpoveď.

Schválené organizácie môžu hypertextový odkaz na naše webové stránky takto:

 • Používaním nášho firemného mena; Alebo
 • Použitím jednotného lokátora zdrojov, ktorý je prepojený; Alebo
 • Používaním akéhokoľvek iného popisu našich webových stránok, ktoré sú spojené s tým dáva zmysel v kontexte a formát obsahu na stránke prepojenie strany.

Žiadne použitie loga Jure Uršič s.p. alebo iné umelecké dielo bude povolené pre prepojenie chýba ochranná známka licenčnej zmluvy.

Iframe

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného súhlasu nesmiete vytvárať rámy okolo našich webových stránok, ktoré žiadnym spôsobom zmenia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nebudeme niesť zodpovednosť za akýkoľvek obsah, ktorý sa objaví na vašich webových stránkach. Súhlasíte s tým, chrániť a brániť nás proti všetkým nárokom, ktoré stúpa na vašich webových stránkach. Žiadny odkaz (y) by sa mali objaviť na žiadnej webovej stránke, ktoré môžu byť interpretované ako hanlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušuje, inak porušuje, alebo obhajuje porušenie alebo iné porušenie práva tretích strán.

Vaše súkromie

Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na naše webové stránky. Môžete schváliť okamžite odstrániť všetky odkazy na naše webové stránky na vyžiadanie. Vyhradzujeme si tiež právo na Amen tieto podmienky a je to prepojenie politiky kedykoľvek. Neustálu prepojením na našu webovú stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní a dodržiavať tieto podmienky prepojenia.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak nájdete akýkoľvek odkaz na našich webových stránkach, ktoré sú urážlivé z akéhokoľvek dôvodu, máte právo kontaktovať a informovať nás kedykoľvek. Budeme uvažovať o žiadosti o odstránenie odkazov, ale nie sme povinní, alebo tak, alebo reagovať na vás priamo.

NEZARUČUJEME, že informácie na tejto webovej stránke sú správne, nezaručujeme jej úplnosť alebo presnosť; ani Sľubujeme, aby zabezpečili, že webové stránky zostanú k dispozícii, alebo že materiál na webových stránkach je priebežne aktualizovaný.

Vyhlásenie

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylúčime všetky prehlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto disclaimer bude:

 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo osobnú ujmu;
 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skresľovanie;
 • Obmedzte ktorúkoľvek z našich alebo vašich záväzkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platného práva; Alebo
 • vylúčte akékoľvek z našich alebo vašich záväzkov, ktoré nie je možné vylúčiť podľa platného práva.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti stanovené v tejto časti a inde v tomto disclaimer: a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; A b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z odmietnutia zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, deliktu a za porušenie zákonnej povinnosti.

Pokiaľ sa webová stránka a informácie a služby na webovej stránke poskytujú bezplatne, nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu.